msccctv

msccctv

การติดตั้งระบบ Wi-Fi ในองค์กร

S 225386508
ในการจัดตั้ง บริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการอื่นๆ นอกจากระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ยังมีอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การเดินระบบเครือข่ายในองค์กร ซึ่งจะเป็นแบบไร้สาย Wi-Fi และแบบเดินสายLan ต้องจัดตั้งให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ คือผู้ขายสามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi และการเดินสายได้อย่างสะดวกคล่องตัว เพราะการออกบ่าวระบบเครือข่าย ไม่ใช่เฉพาะสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น ที่จะเข้าใช้ร่วม หากยังรวมไปถึงระบบกล้องวงจรปิด ระบบสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ IOT ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต